Çfarë është një LMS? Dhe pse më duhet një?

Akademi AL

Last Update 2 vite më parë


Një LMS (Learning Management System) është një sistem i menaxhimit të të mësuarit. 
Këtu përfshihen aplikacionet softuer ueb dhe mobile për administrimin, dokumentimin, gjurmimin, raportimin, automatizimin dhe ofrimin e kurseve mësimore, programeve të trajnimit ose programeve të të mësuarit dhe zhvillimit.


Pse të përdorni një sistem të menaxhimit të mësimit? 

Nëse ende po pyesni se çfarë është një sistem i menaxhimit të të mësuarit dhe pse duhet ta keni një të tillë, le të diskutojmë disa nga përfitimet.


Kursime në kosto: Trajnimi dhe mësimdhënia nëpërmjet një LMS redukton udhëtimin e punonjësve, optimizon shpenzimet dhe përdorimin e trajnimit dhe minimizon lehtësirat dhe instruktorët për të paguar. 


Konsistenca e trajnimit: Trajnimi dhe ofrimi i kurseve nëpërmjet një LMS është konsistent pasi është i centralizuar. Ai ofron një cilësi të qëndrueshme trajnimi dhe mësimi për të gjithë punonjësit duke ofruar një burim të vetëm për përmbajtjen, materialet e kursit dhe udhëzimet.


Gjurmon me lehtësi përparimin dhe performancën e nxënësve: LMS-të i lejojnë biznesit tuaj apo dhe juve vete si instruktor të gjenerojë lehtësisht raporte në bazë të përgjithshme ose të nivelit të përdoruesit/studentit. 


Në përgjithësi, sistemet e menaxhimit të të mësuarit kanë shumë më tepër perfitime sesa cfare kemi listuar. Megjithatë, këto janë pikat më të njohura të shitjes dhe identifikuesit kryesorë nëse ju apo organizata juaj mund të përfitoni nga një LMS.Was this article helpful?

2 out of 2 liked this article

Still need help? Message Us