3

MËSUES

Akademi AL

Last Update 2 vite më parë


Regjistrimi


Krijimi i klasës Virtuale


Kreu


Shtimi i Klasës Live


Shtimi i Video Leksioneve


Shtimi i Kuiceve


Shtimi i Detyrave të shtëpisë


Korrigjimi i Detyrave të shtëpisë


Ç'regjistrimi i nxënësit nga Klasa Virtuale

Was this article helpful?

115 out of 140 liked this article

Still need help? Message Us