3

MËSUES

By Akademi AL

Last Update një muaj më parë


Regjistrimi


Krijimi i klasës Virtuale


Kreu


Shtimi i Klasës Live


Shtimi i Video Leksioneve


Shtimi i Kuiceve


Shtimi i Detyrave të shtëpisë


Korrigjimi i Detyrave të shtëpisë


Ç'regjistrimi i nxënësit nga Klasa Virtuale

Was this article helpful?

17 out of 18 liked this article

Still need help? Message Us